Behandeling

Kinderen en jongeren kunnen te maken hebben met psychische problemen of gedragsproblemen. Van psychische problemen heeft het kind of de jongere vooral zelf last. Van gedragsproblemen heeft voornamelijk de omgeving last. De behandeling bij kinderen en jongeren kan zich richten op

 • Emotionele problemen (zoals angst, sociale angst, verlegenheid, hechtingsproblemen, eetstoornis, trauma)
 • Psychosociale problemen (bijvoorbeeld steeds ruzie maken of geen vriendjes hebben)
  Gedragsproblemen (bijvoorbeeld druk gedrag of niet luisteren)
 • Ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of autisme)

De inhoud van de behandeling die aan het kind of de jongere geboden wordt, is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere en van de aard van de problematiek.

Kinderen en jongeren

Bij psychische problemen kan worden gedacht aan:

 • angst en spanning
 • onzekerheid
 • somberheid, prikkelbaarheid
 • sociale angst (bijvoorbeeld door pesten)
 • faalangst
 • identiteitsproblematiek

Bij gedragsproblemen kan het volgende aan de hand zijn:

 • concentratieproblematiek
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • agressie
 • liegen en stelen
 • overtreden van regels
 • driftbuien

Overige problemen kunnen zijn:

 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • problemen met zindelijkheid
 • tic-stoornis
 • trauma
 • hechtingsproblematiek
 • aan autisme verwante stoornissen, zoals PDD-NOS en syndroom van Asperger
 • ADHD

Kinderen

De problematiek van het kind wordt eerst met ouders besproken. Besproken wordt wat de inhoud van de behandeling zal zijn. De mening van ouders hierover is voor ons belangrijk. In een behandelplan wordt vastgelegd wat de doelen en de werkwijze zijn. Bij het opstellen van dit behandelplan wordt rekening gehouden met de individuele situatie van het kind. Dit betekent dat voor ieder kind bekeken wordt waar de problematiek uit bestaat en welke aanpak het beste is. Hierbij wordt rekening gehouden met de problematiek, de situatie van het kind en de wensen van ouders.

De behandeling van de problematiek van kinderen bestaat meestal uit een combinatie van de behandeling van het kind en adviezen voor ouders hoe ze het beste met de problematiek van het kind kunnen omgaan.

De behandeling vindt plaats door middel van gesprekken en het trainen van vaardigheden, bijvoorbeeld sociale vaardigheden of assertiviteit. Ook worden er opdrachten meegegeven naar huis, zodat in het dagelijks leven kan worden geoefend.

Jongeren

Problematiek bij jongeren kan zeer divers zijn en heeft meestal te maken met de ontwikkeling van de identiteit. Daarom wordt de jongere geholpen om op een goede manier een eigen identiteit te ontwikkelen. Soms hebben jongeren ook gedragsproblemen. De behandeling wordt dan afgestemd op de aard en oorzaak van het gedragsprobleem. Ook bij overige problemen wordt de behandeling aangepast aan de problematiek en de omstandigheden van de jongere.

Bij jongeren vindt behandeling plaats door gesprekken en soms vaardigheidstrainingen. Hierbij worden ook elementen uit de cognitieve gedrag therapie toegepast.

Ouders

Ouders krijgen zo nodig ondersteuning bij de opvoeding en de problematiek van hun kind. Zij krijgen advies over de wijze waarop ze met hun kind en de problematiek kunnen omgaan. Als dit nodig is en ouders hiervoor toestemming geven, is er ook contact met de leerkracht, de docent of andere betrokkenen.

Hoeveel consulten er nodig zijn, is vooraf moeilijk te bepalen. In het behandelplan wordt een voorlopig aantal consulten afgesproken. Beide ouders moeten toestemming geven voor de behandeling of begeleiding van hun kind. In situaties waarbij ouders gescheiden wonen en/of als bekend is dat de spanningen tussen ouders groot zijn, zal door beide ouders een toestemmingsverklaring getekend moeten worden voordat behandeling kan plaatsvinden.